banner4w2

Önümler

B-TG01mini TWS 5.1 Simsiz Bluetooth nauşnikleri Sport ses sesi LED sanly displeýli gulaklary ýatyrýar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

“HiFi” ýitgisiz ses hili, oňaýly, basýan bas

Endokary derejeli aýdym-saz çipini ulanmak, ýokary dikeldiş HiFi aýdym-sazyny her gezek diňläniňizde göni ýaýlym, teatr derejesinden lezzet almak ýaly

“HiFi” ýitgisiz ses hili

Hil taýdan aýdym-sazdan lezzet almak

Güýçli aýdym-saz lezzeti

rahat geýmek üçin amatly boluň

ultra ömri batareýa Iki batareýa

Suw geçirmeýän we ter suw geçirmeýän

Müň ýuanyň hili ses hili

Gulak dizaýnyny bölüň

Iki gezek nauşnik jübi telefonyna we söýgüli dostlara birikdirilip bilner

Saz eserini paýlaşyň ýa-da bir nauşnik bilen birikdiriň

HiFi ses effekti Hd ses hilini dekodlamak

Müň ýuan ses hiliniň tejribesi, titreýän bas, akylly ses süzgüji

sesi peseltmek jaňlary jaňlary has düşnükli edýär

Bilaýer ses gurluşySuper analitiki güýji

Agza monolaýer sesi bilen hoşlaşyň we IMAX kinosynyň hilini Şok sesini getiriň

hdjnj6
hdjnj7

Önümiň parametrleri

Model B-TG01mini
Çip Gök habarlar 5616E2
Bluetooth wersiýasy 5.1
Garnitura gürleýjisi φ8mm
Garnituranyň batareýasy 50MAH
Zarýad beriş bölüminiň batareýasy 200MAH
Geçiriş aralygy > 10m
Gepleşik wagty Takmynan 4 sagat
Işleýän wagt Takmynan 4 sagat
Zarýad beriş wagty 30-45 minut
Saklaýyş gutusynyň zarýad beriş wagty 2-3 sagat
Işleýiş tertibi Dolandyryş
Reňk Gara, ak, gülgüne

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

Uzak batareýanyň ömri

Geýmek üçin amatly

kiçi göçme

HD jaň

Gapagy açyň we birikdiriň

akylly degmek

hdjnj5
hdjnj6

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 8 * 8 * 3,5 sm
Agram 60 gr
Düzgünler 37.5 * * 42.5 sm / 100 18 HK
Konteýneriň agramy 7kg / 100pcs

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz 2017-nji ýyldan bäri önümçilik kompaniýasy.

2-nji sorag: Näme üçin bluetooh gürleýjini saýlaýarys?

J: Önümimiziň hiline üç tarapdan gönüden-göni gözegçilik edýäris!

Her önümimiz, material saýlamakdan başlap, zawod işine çenli, Package-den soňky synag synagyna çenli hiliň bahalandyrylmagynyň üç ädiminden geçmeli!

3-nji sorag: .Modelleri we reňkleri garyşdyryp bilerinmi?

J: Hawa, garyşyk sargytlar ýa-da reňkler kabul ederliklidir.Haýsy modeller we reňkler gerek bolup biljekdigi barada bize habar iberip bilersiňiz.Differentöne dürli modelleri almak isleseňiz, bize e-poçta iberiň.

4-nji sorag: Logotip hyzmatyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, köpçülikleýin önüm öndürilende logotipi düzmek gaty adaty zat.

5-nji sorag: Töleg usullaryňyz haýsylar?

J: T / T, Söwda kepilligi we L / C ýaly köp töleg usullaryny kabul edýäris.Size iň amatly usuly saýlap bilersiňiz.

6-njy sorag.Köp sargytlar üçin arzanladyş barmy?

J: Hawa, köpçülikleýin sargytlar kabul edilýär.Sargyt mukdaryna görä has gowy baha arzanladyşlaryny hödürlemekden hoşal bolarys.Şonuň üçin köp sargyt mukdaryny ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri almaly bolanyňyzda, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

7-nji sorag.Hil barlagy:

J: Harytlary gaplamazdan we size ibermezden ozal hilini we beýleki zatlary doly barlarys.

8-nji sorag.Sargytym haçan iberiler?Gözleg belgim işlemeýär, näme etmeli?

J: Adatça sargytlaryňyzy 1-3 iş gününde ibereris.Gijä galsa, wagtynda habarlaşarys. Gözlemek üçin bukjamyz ammarymyzdan çykansoň, poçta ulgamynda işlemek üçin 1-3 iş güni gerek bolar.Plz birneme köpräk garaşyň we soňrak synap görüň. Şol aralykda, satuw wekilimiz ony alanyňyzda habarlaşar!

Nädip satyn almaly ???

1-nji ädim: Isleýän modeliňizi tapyň we jikme-jik talaplaryňyzy bize aýdyň;

2-nji ädim: Proforma hasap-faktura tassyklandy, sargyt tölegiňizi alanyňyzdan soň düzüler;

3-nji ädim: Harytlary tassyklaň we iberiň, yzarlamak belgisi derrew size iberiler;

4-nji ädim: Harytlaryňyzy üstünlikli alýançaňyz yzarlamaga kömek ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • jikme-jiklik1 jikme-jiklik2 jikme-jiklik3 jikme-jiklik4 jikme-jiklik5 jikme-jiklik6 jikme-jiklik7 jikme-jiklik8 jikme-jiklik9

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň