banner4w2

Önümler

F9-1 Göçme Mini Power Bank nauşnik simsiz hakyky stereo nauşnik TWS LED displeýli gulakly nauşnik

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

lt uzak wagtlap geýmek amatly

Barmak yzy degmek

Çylşyrymly, täze täzelenen akylly sensordan ýüz öwüriň Has amatly we amatly işlemek

Ergonomika gulaga

Gulak dizaýnyna ýykgyn, ses peseltmek öndürijiligi we uzak möhletli eşik üçin ýük ýok

Önüm öndürijiligi Ajaýyp ýerine ýetiriş Aýdym-saz tejribesini artdyryň

Täze täzelenen BT 5.2

Güýçli NewBT5.2 çip

6
3

Speedokary tizlikli geçiriş netijeliligi, jaň effekti we utgaşyklyk funksiýasy

Mahabatlandyryň we ähli esasy oýunlary aňsatlyk bilen oýnaň

Gulak gulaklary 5.0 Tws simsiz nauşnik

Gaýtadan birikmegiň zerurlygy ýok.Nauşnik çykarylanda awtomatiki gabat gelýär we ykjam telefona awtomatiki birikdirilýär

“Android”, “IOS” we “win” bilen doly gabat gelýän bolsa, “Bluetooth” bar bolsa, ulanyp bilerin

Jübi telefony üçin gyssagly zarýad

Capacityokary kuwwatly zarýad beriş kabinasy diňe nauşnikleri zarýadlamak bilen çäklenmän, elleri hem zarýad berip biler

Batareýanyň ömri, nauşnik we jübi telefonynyň güýji ýok diýen utançdan dynyň

Önümiň parametrleri

Model F9-1
Wersiýa 5.2 wersiýasy
Funksiýa Power Bank
Görnüşi Gulakly nauşnik
Aýratynlyk Pes gijikdirme
Oýun wagty Takmynan 6 sagat
Gepleşik wagty Takmynan 5 sagat
Zarýad beriş wagty Takmynan 1 sagat
Batareýanyň kuwwaty 1200 mAh
Iş aralygy 10-15 metr

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

1
4

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Agram 117 gr
Daşarky gaplama ululygy 115 * 98 * 45MM
Daşarky gutynyň ululygy 480 * 240 * 485MM
Mukdar 100
Arassa agram 11.4 KG
Jemi agram 12.03 KG

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

Zawodymyzda köp önümçilik bölümleri we nauşnik, jübi telefony, akylly sagat, telefon esbaplary we ş.m. önümleriň köp görnüşi bar.

Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;Iberilmezden ozal elmydama soňky barlagy geçiriň.

Näme üçin beýleki üpjün edijileriň ýerine bizden satyn almaly?

Biz 12 ýyldan gowrak wagt bäri elektron enjamlaryny öndüriji.Her dürli nauşnik we jübi telefonlary, göçme energiýa stansiýalary, akylly sagat we ş.m. bilen üpjün edýäris we 10 ýyldan gowrak daşary söwda tejribämiz bar.

Bizden haýsy hyzmatdan lezzet alyp bilersiňiz?

Custöriteleşdirilen hyzmat: logo, model, reňk, daşky görnüş.Garnitura hyzmaty: önüm we çalt eltip bermek, bahanyň artykmaçlygy we ş.m. bilen baglanyşykly birnäçe esbaplary üpjün edip biler.

Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CFR, CIF, EXW, DDU;Kabul edilen töleg walýutalary: ABŞ dollary, RMB;Kabul edilen töleg usullary: T / T, L / C, nagt.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B0

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň