banner4w2

Önümler

YD03 TWS Aýna nauşnikleri sensor dolandyryşy simsiz nauşnik stereo gulaklary görkezýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Jübi oýny induktiw däl gijikdirme

LED akylly sanly displeý, LED akylly sanly displeý, ajaýyp reňkli sensor çyralary

Çyra halkasyz, ýeňil akylly sanly displeý.bir seredişde aýdyň bolmaly

LED nauşnikini täzeläň, gapagy açmagyň zerurlygy ýok, nauşnik we zarýad beriji tankyň galan güýji bir seredişde aýdyň bolmaly

Mikro has çalt zarýad beriň, has köp ulanyň

zarýad beriş wagtyny, çalt ömrüni güýçlendiriň, zarýad beriş modulynyň hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyryň, has çalt we ygtybarly zarýad beriň.

Ykjam zarýad beriji hazyna üçin batareýany zarýad berip biler

Capacityokary kuwwatly zarýad berilýän tank diňe nauşnik üçin däl,

gyssagly durmuş üçin jübi telefonyny berip biler, telefonyň kynçylyklaryndan dynyp biler.

Grafen diafragmaHiFisound derejesiSone müň

6
5

Lightagtylyk, çalt seslenme ýokary wepaly grafen birleşdirilen diafragma, sesiň ýokary ýygylygyny optimizirlemäge kömek edýär, has köp jikme-jiklikleri görkezýär.

Ajaýyp reňkli yşyk çyrasy tehnologiýasy geljekde döräpdi

Nauşnik we zarýad beriji tankyň güýji barada LED displeýi hakyky wagt görkezýär.

Sesi mikrofon, ýerüsti ýaly sesli jaňlary takyk alyň

Iki ýadroly mikrofon bilen, hatda telefonda şowhunly daşky gurşaw bilen ýüzbe-ýüz bolanda-da, gürleşmek aňsat, oýun gara gara iki hatar, taktiki aragatnaşyk.

Master-gul kommutasiýaSingle we iki gezek tötänleýin kommutasiýa

Geçiş amalynyň bir we goşa gulagyny azaltmak, iki sany aýry göteriji çip, nauşnikleri alyp boljak, bir jübüt stereo ulanyp bilersiňiz

Bluetooth 5.3 Döwrebaplaşdyrmak üçin tutuş ýadro durnuklylygy

5.3 ýadro täzeleme çipi, has durnukly geçiriş, saz has köp diňlemek bilen baglanyşyk has ýönekeý.

Önümiň parametrleri

Model YD03
116/5000  
Bluetooth çipi Jerri 6983D2
Bluetooth wersiýasy 5.3
Garaşma wagty takmynan 90 sagat
Nauşnik kuwwaty 45mAh
Zarýad beriş korpusynyň kuwwaty 800mAh
Geçiriş aralygy ≤10 metr
Dowamlylygy 4 sagat
Zarýad beriş porty mikro
Zarýad beriş naprýa .eniýesi DC5V / 1A
Işleýiş tertibi Dolandyryş
Reňk Gara

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

2
3

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 11.3 * 9.4 * 4,5 sm
49 ölçeg 48 * * 24 sm

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1.Q: Nädip sargyt etmeli?

J: RTS baglanyşygy gönüden-göni sargyt edip bilersiňiz.Emma size köp sargyt gerek bolsa, size has gowy bahany hödürlemekden hoşal bolarys

sargydyňyza görä arzanladyş.Şonuň üçin köp sargyt mukdaryny ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri almaly bolanyňyzda, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

2.Q: Modelleri we reňkleri garyşdyryp bilerinmi?

J: Hawa, garyşyk sargytlar ýa-da reňkler hemmesi kabul ederliklidir.Haýsy modelleriň we reňkleriň isleýändigi barada bize habar iberip bilersiňiz.

Islän zadyňyzy tapmak isleseňiz, siz hem biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, islän zadyňyzy tapyp, iň gowy bahany hödürläp bilerin.

3.Q: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Söwda we öndürijiniň kombinasiýasy, has çeýe we özleşdirilip bilinýän OEM hyzmatlary. 

4.Q: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Şençzhenen baoan howa menziline göni uçup bilersiňiz, zawodymyz ol ýerden awtoulag bilen 30 minut töweregi.Sizi howa menzilinden zawoda äkideris.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz. 

5.Q: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.Zawodymyz FCC, ROHS şahadatnamasyny aldy.

6.Q: Satuwdan soň nädip kepillendirmeli?

J: 12 aýlyk önüm kepilligini berýäris.Eger kepillik wagtynda önüm kemçilikli tapylan bolsa, derrew biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, meseläni ilki bilen çözmäge kömek etmek isleýäris, önümler abatlanmaga taýyn bolar ýa-da täze bir ýerleşdiriler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • A0 A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B0 B1

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň