banner4w2

Önümler

B-TG01 Zawod ýokary hilli magnitli bluetooth 5.1 Hifi Earbuds Tws LED displeý “Smart Phone” simsiz nauşnikler we nauşnikler

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Jikme-jiklikleri dikeltmek Döwrebaplaşdyrmak üçin sesiň peselmegi

HIFl daş-töweregi sesi Görünýän derejede eşidilýän sesler görünýär

Bir gulak bilen iki gulagyň arasynda mugt wyklýuçatel

Nauşnikleri bir gezekde bir telefona birikdirip bolýar Aýdym-saz eserini ýakyn adamyňyz ýa-da dostuňyz bilen paýlaşyň Monaural baglanyşygy hem bar

5.1 Çipleri täzelemek

Uzak batareýa ömri

Suw geçirmeýän we der

Akylly HD sesiň peselmegi

HIFl jennetden eşidilýär

geýmek üçin amatly boluň

Rahat geýiň we agyryly däl

mian6
mian9

Earörite gulak ganatynyň dizaýny, gabat gelýän koklearkontur, agyrysyz uzyn gaýyş .Düşmek aňsat däl, ol ýerde ýatdan çykarmak rahat.

Altyn üçburçluk ýörelgesiA has güýçli!

Ussat gul wyklýuçatelini alyň we diňläň

Ikinji telefony birikdirmek üçin adaty telefon arkaly arakesme esasy nauşnikdir Jübi telefonyňyza öz islegiňiz bilen birikdirip bilersiňiz

Bilaýer ses gurluşySuper analitiki güýji

Agza monolaýer sesi bilen hoşlaşyň we lMAX kinosynyň hilini Şok sesini getiriň

Mikro zarýad beriş interfeýsine ýokary spesifikasiýa batareýasy USB

Specificokary spesifikasiýa zarýad berilýän batareýany uzak möhletli ulanmakBlind wilkasy amatly we şol bir maglumat liniýasy

Bluetooth 5.1 täzelenmesi

Täze Bluetooth 5.1 we AAC advancedaudio kodlaýyş goşa durnukly ýokary tizlikli transmissiýa, uzak wagtyň ulanylmagyny yzygiderli diňlemek

“Bluetooth” enjamlary bilen doly gabat gelýär

“Android”, “Apple”, “iPad”, noutbuk “Bluetoothcan” birikdirildi, geçiriş aralygy 10 metre çenli

Akylly ses azaltmagy üpjün etmek

Akylly ses azaltmak tehnologiýasy, uýgunlaşdyrylan süzgüç sesini azaltmak arassalaýyş Adam sesini, hatda şowhunly gurşawda-da aýdyň eşidip bolýar

Ses "nol" gijikdirmek Signal durnukly

Durnukly üznüksiz kabel birikmesi, hd wideo ultra pes giçlik Uly sinhronizasiýa

mian8

Önümiň parametrleri

Çip Gök habarlar 5616E2
Bluetooth wersiýasy 5.1
Garnitura gürleýjisi φ8mm
Garnituranyň batareýasy 45MAH
Zarýad beriş bölüminiň batareýasy 800MAH
Geçiriş aralygy > 10m
Gepleşik wagty takmynan 3-4 sagat
Işleýän wagt takmynan 3-4 sagat
Zarýad beriş wagty 30-45 minut
Saklaýyş gutusynyň zarýad beriş wagty 2-3 sagat
Reňk ak we ak

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

Uzak batareýanyň ömri

Geýmek üçin amatly

kiçi göçme

HD jaň

Gapagy açyň we birikdiriň

akylly degmek

mian1
mian5

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Gaplamagyň ululygy 12.8 * 8.2 * 3,5 sm
Weighteke agram 100g
Ölçegi 37 * 28 * 44 sm
Doly agram 11kg / 100pcs
faff1

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kiçijik sargytlary kabul edýärsiňizmi?

A1: Alada etme.Has köp sargyt almak we müşderilerimize has köp çagyryş bermek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz kiçi sargytlary kabul edýäris.

2-nji sorag: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

A2: 2016-njy ýylda döredilen OEM we ODM gönükdirilen öndüriji we 11 ýyldan gowrak wagt bäri dünýädäki müşderiler üçin OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýäris. 

3-nji sorag: Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

A3: OEM sargytlarynyň hemmesini kabul edýäris, diňe biziň bilen habarlaşyň we dizaýnyňyzy beriň. Biz size amatly bahany hödürläris we size ASAP üçin nusgalar bereris.

4-nji sorag: Töleg şertleriňiz näme?

A4: PayPal, T / T, Western Union, Söwda kepilligi buýrugyny goldaýarys (VISA, MasterCard, elektron barlag, T / T) 

5-nji sorag: Önümçiligiňiz näçe wagt dowam edýär?

A5: Önüme we sargytlara bagly.Adatça, MOQ qty bilen sargyt üçin 7 günüň içinde.

6-njy sorag: Sitatany haçan alyp bilerin?

A6: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris.Sitirlemäni almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, haýyşyňyzy bize ileri tutmagyňyz üçin bize jaň ediň ýa-da poçtaňyzda aýdyň.

7-nji sorag: Zawodyňyzda gözleg we barlag topary barmy?

A7: Hawa.Asyl we döredijilikli täze dizaýnlar üçin gözleg we barlag toparymyz bar.Gözleg we gözleg topary üçin grafika dizaýneri, 3D dizaýner, elektronika inereneri, akustiki inerener we başgalar girýär.Umuman aýdylanda, 11-den gowrak tejribeli inersenerden ybarat topar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 01 (1) 01 (2) 01 (3) 01 (4) 01 (5) 01 (6) 01 (7) 01 (8) 01 (9) 01 (10) 01 (11) 01 (12)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň