banner4w2

Önümler

S-Pro13 HiFi Ses hili Akylly ses Simsiz nauşnikleri ýatyrýar LED displeý oýun hereketi Lag-gulakly simsiz gulaklary

Gysga düşündiriş:

Hakyky simsiz sanly displeý Bluetooth nauşnik;

Gaty ýadro konfigurasiýasy, Bluetooth V5.0, bir düwme bilen işlemek, ýitgisiz ses azaltmak, ýokary kesgitli jaňlar, super batareýanyň ömri, ergonomika, doly utgaşyklyk, stereo ses;

Duýgur görnüşli akylly sensor, duýgur tehnologiýanyň täze nesli, çylşyrymly düwmelerden ýüz öwürmek, täzelenen duýgur dolandyryş funksiýasy, nauşnigi bir düwme bilen kör edip işledip bilersiňiz, gulaklara basmagyň netijesinde ýüze çykýan oňaýsyzlygy azaldyp bilersiňiz;


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Täze täzelenen Bluetooth 5.0 geçiriş tehnologiýasy şowhunly gurşawdaky päsgelçilik signallaryny netijeli süzüp biler, enjam birikmesiniň durnuklylygyny we tizligini ep-esli ýokarlandyryp biler we bölüm diwary ýapylmaz;

Daş-töwerekdäki ýokary hilli ses hili ýakymly we ýakymly;“Caiyue” aşa ýokary dartyşly ses rulon birligi sesiň hiline, anyk jikme-jikliklerine we tebigy sesleri diňleýär;

Grafene meňzeş biologiki diafragma;Grafen diafragmasy has köp ses jikme-jikliklerini görkezip, ýokary gaýtalanma aýratynlyklaryna eýedir;

Gapagy açyň we derrew birikdiriň;alyp, ulanyň, simsiz tekizligi başdan geçiriň we gowy ses bir ädim çalt;

Gijä galmak 30 metr ýaly pes, ses we wideo sinhronlamasy ýok.Simli nauşnikleriň gandallary bilen hoşlaşyň, operasiýa gijikdirilmän, size has gowy oýun tejribe berer;

Gurlan pes kuwwatly çip, nauşnik bir gezekde 6 sagada çenli dowam edip biler we zarýad gutusy bilen 25 sagada çenli ulanylyp bilner, gowy ses elmydama onlaýn;

Zarýad gutusy bilen täze görnüşli “c” interfeýsi 10 sagada çenli aýdym diňläp biler, batareýanyň ömri we uzak garaşmagy, esasy we kömekçi nauşnikleri nädip ulanmalydygyny tapawutlandyrmagyň zerurlygy ýok;

LPX5 durmuş derejesindäki çuň suw geçirmeýän, ýagyşly günlerde islendik wagt syýahat / ylgaw fitnesi, tozana garşy, suw geçirmeýän, der geçirmeýän;

Kiçijik, ýeňil we götermek aňsat, ýeňil gaplaň we nauşnik bilen getirilen aýdym-saz tejribesinden islän wagtyňyz, islendik ýerde lezzet alyň;

IOS, Android, WINDOW ulgamyna laýyk gelýän her dürli elektronik önümlere laýyk gelýän, Bluetooth bilen birikdirilip bilner;

Önümiň parametrleri

Model S-Pro13
Maksatnama JL 6973
Bluetooth wersiýasy BluetoothV5.0 + EDR
Geçiriş aralygy 6-10 metr
Gepleşik wagty 3.5-4 sagat
Nauşnik batareýasy 400909 25mAh
Bölüm batareýasy 701230 230mAh goşmaça gorag plastinka
Spiker F13 mis halkasy birleşdirilen membrananyň gürleýjisi
Reňk gara ak gülgüne gök

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

 • LED akylly sanly displeý
 • HiFi ses hili
 • Ultra arassa material
 • Sessiz sesiň peselmegi
 • HD jaň
 • Super batareýanyň ömri
 • akylly degmek
 • ses kömekçisi

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Arealaňaç metal 25.3 + 55,6 + 46mm
Arealaňaç metal 36g
Gaplamak 90 + 125 + 34mm
Bukja 93g
Guty ölçeýji 100pcs / 50 × 35 × 30cm / 9,6kg

Umumy maglumat

Gaplamak Bölekleýin gaplama
Ulag Deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal Nusga hyzmatyny goldaň, ýük daşamagy goldaň
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Näme üçin bizden satyn almaly?

Biz 5 ýyldan gowrak wagt bäri nauşnik, elektrik banklary, simsiz zarýad beriji enjamlar we beýleki esbaplar öndürmekde ýöriteleşen hünärmen zawod;

1. Bäsdeşlik bahasyny üpjün etmek üçin öz doly önümçilik liniýalarymyz bar

2. Çalt eltip bermegiň wagtyny kepillendirmek üçin güýçli hakyky önümçilik kuwwaty;

3. Açyk bazardaky galyplar bilen tapawutlanýanlary saýlamak üçin birnäçe hususy galyplar.

4. Zawod we önümler üçin dürli talaplary kanagatlandyryp biljek köp şahadatnamalar (CCC CE FCC ROHS TUV SGS MFI);

5. Müşderi hyzmaty: Soragyňyza 2 sagadyň dowamynda jogap berler;

6. ODM / OEM hyzmaty: Önümçilik kuwwatymyz we gözleg we barlag bölümimiz bar;

7. Dizaýn hyzmaty: Professional dizaýner toparymyz, islegiňize baglylykda dizaýn edip bileris;

8. QC hyzmaty: Iberilmezden ozal berk gözegçilik barlagy;

9. Eltip bermegiň wagty:> 100 sany: 1-4 gün;100-500 sany: 3-5 gün> 500-1000: takmynan 5-7 gün;> 1000 sany: biziň bilen habarlaşyň, biz siziň üçin iň çalt gurşun wagtyny dolandyryp bileris!

10. Yzyna gaýtaryp bermek we yzyna gaýtarmak: Önümiň hil taýdan kynçylyklary bar bolsa, bize surata düşürip bilersiňiz.Muny tassyklanymyzda, size kanagatlanarly çözgüt ýa-da yzyna gaýtaryp bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Afişa suraty (1) Afişa suraty (2) Afişa suraty (3) Afişa suraty (4) Afişa suraty (5) Afişa suraty (6) Afişa suraty (7) Afişa suraty (8) Afişa suraty (9) Afişa suraty (10) Afişa suraty (11) Afişa suraty (12) Afişa suraty (13) Afişa suraty (14) Afişa suraty (15)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň