banner4w2

Önümler

F9-3 Lonvel TWS Suw geçirmeýän simsiz LCD displeý duýgur dolandyryş nauşnigi Bluetooth 5.0 Gulak gulaklary nauşnik

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Doly täzelenmeNoise azaltmak

LED üç ekranly akylly sanly displeý täzelenmeCDpattern barmak yzy degmek

Bir eliMini zarýad bölümi tarapyndan dolandyryş

Örän owadan we nepis etmek üçin, bazardaky şuňa meňzeş modellerden takmynan 1Omm kiçidir.

Binaural CD nagşy Barmak yzy degmek

önümi ençeme gezek gowulaşdyrdy, Önümi barmak yzy degmek tehnologiýa sumkasyna salyň, atmosfera CD nagşyny tegeleklemek üçin başga bir tarapy ulanyň.

CVc8.0 akylly sesiň peselmegi

Täze cvc8.0 akylly ses azaltmak tehnologiýasy kabul edildi, Şowhunly gurşawda-da aýdym-saz bilen meşgul bolup bilersiňiz

Costokary çykdajyly tozan

8
5

Çykdajylary azaltmak üçin bazardaky ownuk ussahanalaryň köpüsi Zarýad beriji ammar bölüminiň zarýad porty açylýar, bu daşky görnüşe täsir edýär we tozana aňsatlyk bilen girýär. Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän ýokary bahaly ýumşak rezin tozan wilkalaryny ulanýarys we önüm öndürýäris. has beter

Jübi telefonyny alyp bolýarPortable zarýad hazynasy

Uly göwrümli zarýad beriş bölümi diňe nauşnik, has gowy batareýa zarýad berip bilmez

Magnit induksiýany saklaň

Magnit induksiýa saklaýyş bölümi, gaty basmagyň zerurlygy ýok, Gapynyň aňsat açylmagy ulanyjynyň tejribesini ep-esli ýokarlandyrýar, Adaty ammar bölümini açmak meselesini çözüň.

lpx7 hakyky suw geçirmeýän gönüden-göni ýuwup bolýar

Qualityokary hilli gözegçilik, ipx7 suw geçirmeýän, Derlemekden gorkmak, ýuwmakdan gorkmak ýok

Önümiň parametrleri

Model F9-3
Çözgüt Jerry AC6983D4
Bluetooth wersiýasy V5.2
Geçiriş aralygy 10 metr
Gepleşik wagty 15 sagat
Sazyň işleýiş wagty 15 sagat
Nauşnik batareýasy 90mAh polimer batareýa
Reňk Gara

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

012
7

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 13.2 * 15.3 * 4.6
Agram 120 gr

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag: Öndüriji?

J: Hawa, aili köp ýyllyk tejribesi bolan jübi telefon enjamlary üçin professional marka öndürijisidir.Elmydama iň bäsdeş bahalarda ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin elimizden gelenini edýäris.

2-nji sorag: Harytlary näçe wagt alyp bilerin?

J: Eltip beriş wagty iberiş we sebitiňize bagly, ýöne tölegiňizi alanyňyzdan soň gysga wagtda ibereris.

3-nji sorag: Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

J: Gowy syn = Mugt nusga Önümleri halaýan bolsaňyz gowy syn ýazmagyňyzy haýyş edýäris, ozalky sargyt barada gowy syn ýazsaňyz, indiki sargydyňyzda mugt nusgalary hödürläris.

4-nji sorag: Dizaýnlarymyzy logotiplerimiz bilen edip bilersiňizmi?

J: Elbetde, OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.Mysal üçin sargyt mugt goşup biler, köp sargyt galyndy döretmeli bolup biler, has giňişleýin bilmek üçin onlaýn bilen habarlaşyň.

5-nji sorag: Bahalaryňyzyň sanawyny nädip alyp bilerin?

J: Meniň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärin, baha sanawyny mümkin boldugyça gysga wagtda ibererin.

6-njy sorag: Haýsy gaplamany hödürleýärsiňiz?

J: Bizde owadan poli haltalar we karton bar.Bu gaplamalary halamaýan bolsaňyz, özleşdirmegi hem kabul edýäris.Haýsy paket ýaşyny isleýändigiňizi aýdyň.

7-nji sorag: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Kredit kartoçkasy, onlaýn bank tölegi, T / T, Boleto, soň töle, Paypal, Wechat, Alipay we ş.m.

8-nji sorag: Hytaýdaky kompaniýaňyza we zawodyňyza baryp bilerinmi?

J: Elbetde.Sizi Hytaýyň Şençzhenen şäherinde kabul edip, iş ýerlerimizde görkezmäge şat.

9-njy sorag: Biz bilen nädip habarlaşmaly?

J: Gözleg maglumatlaryňyzy has giňişleýin maglumat üçin aşakda iberiň, sag tarapdaky "Üpjün ediji bilen habarlaş" -a basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • C3 C4 C5 C8 C9 D0 D1 D2 D3 D4

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň