banner4w2

Önümler

S-S2 Simsiz nauşnikler Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyr

Gysga düşündiriş:

S2 s2 hakyky simsiz Bluetooth nauşnikini dikeltmek üçin simsiz diňlemek;köp aýratynlyklar diňlemek tejribäňizi güýçlendirýär;

Moda, ýeňil we söýgüli;tegelek şekil aýratynlygy, näzik we ýeňil, rahat duýgyny görkezip biler;

Definitionokary kesgitli jaňlar ýüzbe-ýüz aragatnaşyk ýalydyr;oturdylan ýokary duýgurlykly mikrofon sesi takyk ele alýar we jaňlary arassa we rahat ýerine ýetirmek üçin ýokary dikeldilen sesi getirýär;


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Bluetooth 5.0 birikmesi has çalt we durnukly.Öňdebaryjy Bluetooth 5.0 çözgüdi geçiriş tizligini yzygiderli birikdirmek üçin ulanylýar we birikme aralygy 24 Mbit / s artdyrylyp bilner.

Grafene meňzeş biofilm;nanoskale biofilminiň ýeňil agramy, oňat berkligi, yrgyldy geçirijiligi we ýokary ýagtylyk intensiwligi;

Geň galdyryjy bas stereo;ýitgisiz ses azaltmak ýokary kesgitli ses hili, baý jikme-jiklikler we ýumşak sesler;

Gulak kanalyna laýyk gelýär we geýmek has amatly;ergonomiki dizaýn durnukly we ýykylmak aňsat däl.Diňe aýdym-saz hyzmatdaşyňyz däl, eýsem şahsyýetiňizi we moda tagamyňyzy hem görkezýär;

Uzak wagtlap batareýanyň ömri, üznüksiz saz;300 mAh zarýad beriji gapyň kuwwaty, nauşnikler gapda ýerleşdirilende awtomatiki zarýad alyp bolýar we doly zarýad berlende awtomatiki öçürilip bilner;

Bir gezeklik akylly duýgur dolandyryş;çep we sag nauşnikler, saz bilen dolandyrmak we telefona birikmek üçin bir barmak bilen aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilinýän esasy bölümdir;

Ussat gul çalyşmak;çykanyňyzda üznüksiz birikme, zarýad beriş bölüminden nauşnik çykaryň we Bluetooth awtomatiki birikdirilmegi we jübütlenmegi has amatly we amatly tejribe getirýär;

Ter çaýkamakdan gorkman aýdym diňleýän sportlar;Tozanyň we deriň komponentlere zeper ýetmeginiň öňüni almak we sport bagtyndan lezzet almak üçin nauşnik kellesiniň köp prosessli dizaýny

Önümiň parametrleri

Model S-S2
Shema Jerri 6983D
Bluetooth wersiýasy BluetoothV5.1 + EDR
Geçiriş aralygy 6-10 metr
Gepleşik wagty 3.5-4 sagat
Nauşnik batareýasy 400909 25mAh
Bölüm batareýasy 601230 200mAh goşmaça gorag plastinka
Şah F13 mis halka şahy

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

F13 bürünç halka şahy

Bluetooth 5.0

Akylly ses azaltmak

Uzak batareýanyň ömri

duýgur dolandyryş

Suw geçirmeýän we ter geçirmeýän

HD jaň

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Arealaňaç metal 50 + 49,6 + 24mm
Arealaňaç metal 32.49g
Gaplamak 90 + 125 + 34m
Bukja 89.49g
Guty ölçeýji 100pcs / 50 × 35 × 30cm / 9.2kg

Umumy maglumat

Gaplamak Bölekleýin gaplama
Ulag Deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal Nusga hyzmatyny goldaň, ýük daşamagy goldaň
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Näme üçin bizden satyn almaly?

1-nji sorag: Öndüriji?

J: Hawa, köp ýyllyk tejribesi bolan jübi telefon enjamlaryny öndürýän hünärmen marka.Elmydama iň bäsdeş bahalarda ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris.

 

2-nji sorag: Harytlary näçe wagt alyp bilerin?

J: Gowşuryş wagty iberişe we sebitiňize bagly, ýöne tölegiňizi alanyňyzdan soň gysga wagtda ibereris.

 

3-nji sorag: Logotipimizi dizaýnymyz üçin ulanyp bilersiňizmi?

J: Elbetde, OEM / ODM hyzmatyny edýäris.Mysal üçin sargytlary mugt goşup bolýar, köpçülikleýin sargytlar galyp ýasamagy talap edip biler, has giňişleýin maglumat üçin onlaýn bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

4-nji sorag: Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

J: Kredit kartoçkasy, onlaýn bank tölegi, T / T, Boleto, soň töläň, PayPal, WeChat, Alipay we ş.m.

 

5-nji sorag: Hytaýdaky kompaniýaňyza we zawodyňyza baryp bilerinmi?

J: Elbetde edip bilersiňiz.Sizi Hytaýyň Şençzhenen şäherinde myhman alyp, iş ýerimizi görkezmäge şat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (1) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (2) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (3) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (4) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (5) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (6) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (7) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (8) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (9) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (10) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses, Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (11) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (12) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (13) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (14) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (15) S-S2 Simsiz nauşnikler Akylly ses Mikrofon nauşnikleri bilen Bluetooth 5.0 Stereo duýgur nauşnikleri ýatyrýar (16)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň