banner4w2

Önümler

B-E6S TWS Bluetooth 5.0 Nauşnikler Stereo Hakyky simsiz gulak gulak sesinde gulak sesini ýatyrmak Jübi telefony üçin sport nauşnigi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Akylly güýç sanly displeý / Bluetooth 5.0 / Seresaplylyk bilen düzülen flagman neşiri

lnvisible Simsiz Bluetooth nauşnik tehnologiýasy

Awtomatiki birikmeAwtomatiki ýükleme gabat gelişi

Hiç bir ýadaw , 5.0 akyl we amatlylyk döwri däl, E6S amala aşyryldy.Awtomatiki ýüklemek, jübi telefony bilen awtomatiki gabat gelmek, amaly has amatly edýär Tehnologiki Sense

Sanly akylly güýçli LED displeý

LED sanly akylly displeýi, sag we çep gulak zarýad beriş maslahatlaryny, islän wagtyňyz we islendik ýerde Bluetooth Power lnformasiýasyny tutuň

Garaşylýan güýç sarp edilişi takmynan 0.3MA

Bluetooth 5.0 çipini täzeläň

V5.0 täze çip täzelenişi, has durnukly geçiriş, has aňsat birikme.Aýdym-sazlary gürlemek we diňlemek has ýakymly, telefon durnukly we oýun gysylmaýar. Filmiň dowamlylygy

Gyzzyrma HI-Fl sesiň hili

6D daş-töweregi stereo ses effekti, ýörite gürleýjisi, 100O-ýuan ses effekti çagyryş akyly “Noisereduction”, şonuň üçin päsgelçiliksiz gürleşip bilersiňiz, aýdyň jaňlar Netijelilik aňsat we gulak asmak jennetiň gykylygydyr.

Iki kanal jaňy

Simsiz ses azaltmak tehnologiýasynyň täze nesli has düşnükli jaň edýär

Sesi azaltmak statiki çäk simsiz erkinlik

Bir esasy akylly manipulýasiýa

Duýgurlygyň we ulanyjy düwmesiniň kör metbugat dizaýnynyň duýgurlygy bilen hoşlaşyň.Işlemek aňsat

C8
C9

Önümiň parametrleri

Model B-E6S
Çip Jerri
Bluetooth wersiýasy 5.0
Işleýän naprýa .eniýe 3.2V ~ 3.4V
Nauşnik φ8mm
Nauşnik batareýasynyň kuwwaty 45MAH
Saklaýyş gutusy batareýasynyň kuwwaty 250MAH
Geçiriş aralygy > 10m
Gepleşik wagty 3 sagat Howa wagty : 5 sagat
Zarýad beriş wagty 1.5 sagat
Goldaw ulgamy Bluetoothhli Bluetooth enjamlary we jübi telefonlary
Gaplamak sanawy  
Zarýad gutusy * 1, nauşnik LR, maglumat kabeli * 1

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

C7
D0

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Agram 60 gr
Bukjanyň ululygy 150 * 75 * 28mm
Karton Uzynlygy * ini * beýikligi.31.5 * 32 * 40 : 5CM
Arassa agram 6 kg
Jemi agram 7 kg
Mukdar 100 HK

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag.Düzeltmek üçin MoQ näme?

J: Adatça, logo düzmek we paket düzmek üçin MoQ 500pcs

2-nji sorag. LoGo-ny önüme çap edip bilerinmi?

J: Hawa, logotipiňiz ýüpek ysly çap ýa-da önümlerde lazer nyşany bolup biler. 

3-nji sorag. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz professional öndüriji, zawodyň meýdany 1200 inedördül metr. DongGuan zawody, zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

4-nji sorag. Hiliň gözegçiligi nähili?

J: Müşderilere iberilmezden ozal 100% gowy hilli kepillendirýäris.Adatça önümçilik wagtynda 4-5 gezek BIR BIR synag.

5-nji sorag. Önümiňiziň hyzmatyndan soň näme?

J: Adatça, iberilen senesinden bir ýyl kepillik bolýar. Zawoddan hil meselesi, 100% götereris we täzesini ederis.

6-njy sorag. Nusga berip bilersiňizmi?Nusgalary nädip sargyt edip bilerin?

J: Hawa, synaglar üçin nusga bermäge şatdyrys. Mysal üçin töleg we ýük nyrhy tölenýär. Sargyt tassyklanylandan soň nusga bahasy yzyna gaýtarylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • B4 B5 B6 B7 B8 B9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D0 D1

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň