banner4w2

Önümler

B-TG02 TWS Simsiz gulak gulaklary Bluetooth 5.1 Nauşnik sport gulaklary Doly ýygylyk HIFI nauşnik LED displeýi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Bir gulak bilen iki gulagyň arasynda mugt wyklýuçatel

Nauşnikleri bir gezekde bir telefona birikdirip bolýar Aýdym-saz eserini ýakyn adamyňyz ýa-da dostuňyz bilen paýlaşyň Monaural baglanyşygy hem bar

Iň soňky bluetooth 5.1 çipini ulanmak

DSP päsgelçilige garşy çip bilen, üznüksiz ýapyşmadyk, has çalt geçiriş tizligi, has güýçli päsgelçilik

Signal durnukly

Durnukly üznüksiz kabel birikmesi wideo ultra pes gijikdirme Uly sinhronizasiýa

Akylly ses

lntelligent ses azaltmak tehnologiýasy, adaptasiýa süzgüç sesini azaltmak Adam sesiniň arassa ýygyndysy, hatda şowhunly Daşky gurşawy aýdyň eşidip bilersiňiz

Akylly ses

lntelligent ses azaltmak tehnologiýasy, adaptasiýa süzgüç sesini azaltmak Adam sesiniň arassa ýygyndysy, hatda şowhunly Daşky gurşawy aýdyň eşidip bilersiňiz

Telefonyňyzy zarýad alyp biler

Uly kuwwatly zarýad beriş kabinasy Diňe nauşniklere zarýad bermek bilen çäklenmän, telefonyňyzy işlemäge hem mümkinçilik berýär Syýahat, elektrik togunyň gutarmagy hakda alada etme

Awtomatiki başlangyç birikmesi

Ilkinji gezek el bilen birikdirmek talap edilýär. Bir wagtyň özünde iki enjamy birikdirip bilersiňiz, Bluetooth enjamy, islän wagtyňyz saz çalmak / diňlemek / oýun oýnamak / gürleşmek

7
5

Önümiň parametrleri

Model B-TG02
Çip Gök habarlar 5616E2
Bluetooth wersiýasy 5.1
Garnitura gürleýjisi φ8mm
Garnituranyň batareýasy 45MAH
Zarýad beriş bölüminiň batareýasy 800MAH
Geçiriş aralygy > 10m
Gepleşik wagty takmynan 3-4 sagat
Işleýän wagt takmynan 3-4 sagat
Zarýad beriş wagty 30-45 minut
Saklaýyş gutusynyň zarýad beriş wagty 2-3 sagat
Reňk ak we ak

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

Uzak batareýanyň ömri

Geýmek üçin amatly

kiçi göçme

HD jaň

Gapagy açyň we birikdiriň

akylly degmek

2
4

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Gaplamagyň ululygy 12.8 * 8.2 * 3,5 sm
Weighteke agram 100g
Ölçegi 37 * 28 * 44
Doly agram 11kg / 100pcs
dddddd1

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag.Esasy wagt näçe?

Mysal üçin sargyt üçin, DHL tarapyndan almazdan 3-5 gün öň gerekdi.

Köp önümler üçin 3000 sanydan 10-20 günläp çykýar.

Ippingük daşama ýoluna görä.Synag üçin 1 bölek hem hoş geldiňiz.

2-nji sorag.Adaty reňkleriňizi halamokJaýlar üçin islendik reňk saýlap bilerinmi?Hawa bolsa, goşmaça çykdajy barmy?

Bizde dürli reňkler bar, islän reňkiňizi saýlap bilersiňiz.MOQ goşmaça çykdajysyz 2000 PCS.

3-nji sorag.MOQ çäkiňiz barmy?

Mysal üçin sargyt üçin MOQ ýok.Averageöne ortaça hil hakda özüňize täsir etmek üçin 3-5 sany kompýuter almagy maslahat berýäris.

Köpçülikleýin sargyt üçin, önümleriň we gaplamagyň aýratyn dizaýny gerek bolsa, MOQ 1000 sany. 

4-nji sorag.Size sargyt ibermezden ozal taýýarlyk nusgasy bolup bilermi?

Hawa.Nusgalar islendik wagt baha bermek üçin iberilip bilner, ýöne ýükler siziň ygtyýaryňyzda. 

5-nji sorag.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Western Union, T / T, HSBC-ni kabul edýäris.

Töleg şertleri: önümçiligiň öň ýanynda 30%, iberilmezden 70% balans, beýlekileriň şertleri kabul ederlikli we gürleşilip bilner

Nusgalar: Aksiýadaky nusgalar mugt bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • abjdvghj1 abjdvghj2 abjdvghj3 abjdvghj4 abjdvghj5 abjdvghj6 abjdvghj7 abjdvghj8 abjdvghj9 abjdvghj10 abjdvghj11

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň