banner4w2

Önümler

B-E7s TWS Bluetooth 5.0 Nauşnik Hakyky simsiz gulakly ses

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Akylly zarýad dolandyryş magnet bökdençsiz birikmesi

Bluetooth 5.0 ýadro täzelenmesi

Responseokary ses beriş tizligi bilen çalaja we kalorly däl, jaň hilini ýokarlandyrýar we täsirli aragatnaşyk gurýar

Bazardaky dürliBluetooth enjamlary bilen giňden gabat gelýär

Awtomatiki birikmeAwtomatiki ýükleme gabat gelişi

Hiç bir ýadaw , 5.0 akyl we amatlylyk döwri däl, E6S amala aşyryldy.Awtomatiki ýüklemek, jübi telefony bilen awtomatiki gabat gelmek, amaly has amatly edýär Tehnologiki Sense

jihub1
jihub2

Sanly intellektual güýç LED displeýi

LED sanly akylly displeýi, sag we çep gulak zarýad beriş maslahatlaryny, islän wagtyňyz we islendik ýerde Bluetooth güýç maglumatyny alyň

Garaşylýan güýç sarp edilişi takmynan 0.3MA

Siri, Live Smart

Maşyn sürmek / işlemek ýa-da gündelik durmuş bolsun, tehnologiki.Siri funksiýasy, islän wagtyňyz, islendik ýerde, akylly ýaşamagyň açary

Bluetooth 5.0Chip

V5.0 täze çip täzelenişi, has durnukly geçiriş, has aňsat birikme. Aýdym-sazlary gürlemek we diňlemek has ýakymly, telefon durnukly we oýun gysylmaýar. Filmiň dowamlylygy

Gyzzyrma HI-FI ses hili

6D daş-töweregi stereo ses effekti, ýörite gürleýjisi, 1000 ýuan ses effekti çagyryş akyl sesini azaltmak, päsgelçiliksiz gürleşip bilersiňiz, aýdyň jaňlar Netijelilik aňsat we gulak asmak jennetiň gykylygydyr.

Iki kanal jaňy

Simsiz sesiň täzeden çykarylyşy täze nesli Sesi azaltmak StaticLimit simsiz erkinligi has aýdyň diýip atlandyrýar

jihub4

Önümiň parametrleri

Model B-E7s
Çip Lanxun 5616
Bluetooth wersiýasy 5.1
Spiker phi 8 mm
Garnitura batareýasy 45mah
Ammar batareýasy 200mah
Aýdym-saz wagty 3-4 sagat
Gepleşik wagty 4-5 sagat
Zarýad beriş wagty takmynan 40 minut
Zarýad bermegiň dowamlylygy takmynan 3 sagat
Aragatnaşyk aralygy 10M
Reňk Gara, ak, gülgüne, gök, sary, ýaşyl

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Binaural HD jaňy

ses kömekçisi

Uzak garaşma

Uzak batareýanyň ömri

güýç banky

Jübi elektrik banky

ykjam güýji

Akylly sanly displeý

LED sanly displeý

LED displeý

Oýun nauşnigi

Sport nauşnikleri

Nauşnik işlemek

Geýmek üçin amatly

Awtomatiki jübütlemek

Barmak yzy degmek

stereo

Binaural stereo

HIFI ses

Siri çagyr

jihub5
jihub6

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 8x14x3cm
Agram 65 gr
Düzgünler 35.5 * 42.5 * 27
FCL agramy 6.6kg / 100pcs

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag: Näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?ThQ näme: Näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?Şereketiňiziň artykmaçlygy näme?

J: Biz 100 ýyllyk tejribe, ýokary hilli we TWS gulak gulaklary, ANC gulaklary, ANC nauşnikleri bilen meşgullanýan 100% öndüriji.

bäsdeşlik bahasy iň uly artykmaçlygymyzdyr.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz. 

2-nji sorag: OEM hyzmatyny we ýöriteleşdirilen bukjany hödürleýärsiňizmi? 

J: Hawa.OEM MOQ 500pc, logotip mugt çap etmeli.OEM paket MOQ 1000pc gerek. 

3-nji sorag: Mysal üçin sargyt ýa-da kiçi sargyt goldaýarsyňyzmy?

J: Hawa, nusga sargytlaryny we az mukdarda kabul edip bileris.Şondan soň sargyt etseňiz (MOQ: 500pcs) töleg tölegini yzyna gaýtarmak syýasatyny goldaýarys

nusga synap görýärsiňiz, nusga tölegini täze tertipde aýyrarys.

4-nji sorag: Haýsy tölegi kabul edip bolar?Gurşun wagty nähili? 

J: T / T öňünden, L / C, Paypal, W / U bar.Gurluşyň wagty: 1-5 günlük nusga;Köpçülikleýin sargyt 7-10 gün. 

S: Kepillik syýasaty näme? 

J: Kepillik möhletimiz 1 ýyl.Productshli önümlerimiz eltilmezden ozal berk synagdan geçýär, berkligimiz sebäpli RMA derejesi pes

hiline gözegçilik ulgamy.

Başga soraglar, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, sag boluň. 

5-nji sorag: Näme üçin sizi saýlaýarsyňyz?Şereketiňiziň artykmaçlygy näme?

J: Biz 100 ýyllyk tejribe, ýokary hilli we TWS gulak gulaklary, ANC gulaklary, ANC nauşnikleri bilen meşgullanýan 100% öndüriji.

bäsdeşlik bahasy iň uly artykmaçlygymyzdyr.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

6-njy sorag: OEM hyzmatyny we ýöriteleşdirilen bukjany hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa.OEM MOQ 500pc, logotip mugt çap etmeli.OEM paket MOQ 1000pc gerek.

7-nji sorag: Mysal üçin sargyt ýa-da kiçi sargyt goldaýarsyňyzmy?

J: Hawa, nusga sargytlaryny we az mukdarda kabul edip bileris.Şondan soň sargyt etseňiz (MOQ: 500pcs) töleg tölegini yzyna gaýtarmak syýasatyny goldaýarys

nusga synap görýärsiňiz, nusga tölegini täze tertipde aýyrarys. 

8-nji sorag: Haýsy tölegi kabul edip bolar?Gurşun wagty nähili?

J: T / T öňünden, L / C, Paypal, W / U bar.Gurluşyň wagty: 1-5 günlük nusga;Köpçülikleýin sargyt 7-10 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 (1) (1) 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň