banner4w2

Önümler

S-SV77 uzak ömri bolan Bluetooth 5.0 nauşnik TWS simsiz pes garnituraly nauşnik gulagyndaky simsiz gulak gulaklary

Gysga düşündiriş:

Uzak batareýa ömri Bluetooth nauşnik, akylly hakyky simsiz pes gijikdirme, batareýanyň ömri 24 sagat;

Bluetooth 5.0 wersiýa aralygy 15M;

Definitionokary kesgitli ikitaraplaýyn jaňlar, iki taraplaýyn jaňlar we sesler gaty düşnükli;

4-5 sagatlap aýdymlary uzak wagtlap diňlemek, gelýän jaňlara jogap bermek üçin akylly ses dolandyryşy;


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Düşündiriş Mazmuny

Ses dolandyryşy, ses kömekçisini çagyrmak, ses dolandyryşy jübi telefony;

Bütin dünýä el çarpýar, gulagyňyzy tutýan ses hiline gowy hil diýilýär;

Pes hilli ses çalynanda ses çykar we ýokary hilli ses gaty düşnüklidir;

Köp funksiýaly aýdym kesmek amaly el degirmek bilen tamamlap biler;

Geýmek we ylgamak üçin ýykylmazlyk amatly;

Diňe nauşnik däl, F13 birleşdirilen membranaly gürleýjiler, aýdym diňleýän 3,5-4 sagat batareýanyň ömrüni kanagatlandyrmak üçin güýçli;

Önümiň parametrleri

Model S-SV77
Maksatnama JL 6983b
Bluetooth wersiýasy BluetoothV5.0 + EDR
Geçiriş aralygy 6-10 metr
Gepleşik wagty takmynan 2 sagat
Nauşnik batareýasy 400909 25mAh
Ammar güýji 502030 200 mA goşmaça gorag tagtasy
Şah F13 mis halka şahy
Reňk gara, ak

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

HD jaň

Uzak batareýanyň ömri

Bluetooth 5.0

Geýmek agyrysyz

HIFI ses hili

Doly gabat gelýär

Suw geçirmeýän we ter geçirmeýän

Akylly birikme

Bodyeňil beden

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Arealaňaç metal 51.5 + 43.21.8mm
Arealaňaç metal 43.49g
Gaplamak 80 + 122 + 32mm
Bukja 70.19g
Guty ölçeýji 100pcs / 50 × 35 × 30cm / 9,6kg

Umumy maglumat

Gaplamak Bölekleýin gaplama
Ulag Deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal Nusga hyzmatyny goldaň, ýük daşamagy goldaň
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1-nji sorag.Önümçilik prosesiňiz nähili?

J: ISO9001 önümçilik standartyny durmuşa geçiriň

 

2-nji sorag.Ilki bilen nusganyň hilini barlap bilerinmi?

B: Hawa, isleg boýunça nusgalar berip bileris.Nusga we eltip bermek üçin pul tölemeli.Şeýle-de bolsa, nusga bahasy arzanladylar we resmi sargytdan aýrylar.

 

3-nji sorag.Gaplamany sazlap bilerinmi?Haýsy reňkleriňiz bar?

J: Hawa, zerur bolsa jikme-jiklikler bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Reňklerimizden başga-da, isleýşiňiz ýaly adaty reňkleri hem kabul edýäris.

 

4-nji sorag.Meniň pikirim ýa-da surat çekmek üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

J: Hawa, tejribeli dizaýnerlerimiz we öz galyp öndürýän zawodymyz bar.Islegiňize görä, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin galyby dizaýn edip ýa-da açyp bileris.

 

5-nji sorag.Logotipimi çap etmek islesem, näme etmeli?

J: Ilki bilen, ýokary çözgütli logo faýlyňyzy bize iberiň.Önümiňiziň ýerleşýän ýerini we ululygyny tassyklamak üçin bir taslama taýýarlarys.Ondan soň, hakyky täsirini barlamak üçin 1-2 sany nusga taýýarlarys.Netijede, resmi önümçilik ýygnakdan soň başlar we nusgalar tassyklandy.

 

6-njy sorag.Haçana çenli iberip bilersiňiz?Bu zatlaryňyz barmy?

J: Bir stocka önümleri üçin, olary 3-7 günüň içinde size ýetirip bileris.Köpçülikleýin önümçilik üçin yzygiderli gurşun wagty 15-30 gün

 

7-nji sorag.Ibermek nähili?

J: Harytlary doly tölänimizden soň 2 günüň içinde eltip bileris.Getirmegiň wagty 2 hepde töweregi.OEM 5 hepde töweregi önümçilik sargytlaryny alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • wusd (1) wusd (2) wusd (3) wusd (4) wusd (5) wusd (6) wusd (7) wusd (8) wusd (9) wusd (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň