banner4w2

Önümler

B-TG03 Power bank tws oýun garniturasy suw geçirmeýän f9 altawoz barmak yzy degýän nauşnikler we nauşnikler we nauşnikler

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

Hakyky simsiz StereoBluetooth

LED üç sany hakyky displeý Bir seredende batareýanyň derejesi

Täze täzelenen, ýokary derejeli üç derejeli hakyky batareýa nauşnigiň batareýasynyň derejesini we zarýad beriş bölümini bir wagtyň özünde görkezýär.

Baýdak konfigurasiýasy Diňe size mynasyp

Başlangyçda awtomatiki jübütlemek Awtomatiki birikmäni alyň

Akylly degmek Gulak agyry bilen hoşlaşyň

Aýdym aýtmak, aýdymlary kesmek we jaňlara jogap bermek üçin nauşnikdäki dolandyryş paneline barmaklaryňyzyň ujy bilen basyň

Uly göwrümli zarýad beriş bölümi diňe nauşnikleri güýçlendirmek bilen çäklenmän, jübi telefonynyň elektrik togunyň öçmeginden dynmak üçin jübi telefonynyň batareýasynyň ömri üçin ätiýaçlyk bank üpjün edip biler.

CVC ses iýmitlendiriş ulgamy, goşa ses azaltmak ses, aslynda honoise, dünýä derrew arassa

akylsyz ses azaltmak Süzgüç sesi

Uzak batareýa ömri Telefona zarýad berip biler

esasy1
esasy3

Önümiň parametrleri

Model B-TG03
Bluetooth wersiýasy 5.1  
Bluetooth çipi JL6963A  
Batareýa kuwwaty bolan nauşnik 40mAh
Zarýad beriş bazasy 1200 mAh
Işleýiş wagty takmynan 4-5 sagat  
Çagyryş takmynan 3-4 sagat dowam etdi  
Garaşma wagty Garaşma > 6 aý
Garnitura zarýad bermek takmynan 1 sagat
zarýad bermek takmynan 1,5 sagat
Nauşnik çykaryş güýji ≤5mW  
Netijeli aralyk 10 metr
Reňk Ak we ak

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

Uzak batareýanyň ömri

Geýmek üçin amatly

kiçi göçme

HD jaň

Gapagy açyň we birikdiriň

akylly degmek

esasy4
esasy7

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 10.2 * 12.7 * 3.5
Agram 115 gr
Tank ölçeýji 52 * 37 * 57
Agram 200 / halta 23.5kg

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1. Biz kim?

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän aili, Mawy dişli nauşnikleri (nauşnikleri), 3c akylly önümleri we ş.m. öndürmekde we eksport etmekde 10 ýyldan gowrak tejribesi bar, önümlerimiz Günorta Amerika (33.00%), Gündogar Europeewropa (32.00%), Demirgazyk Amerika (18.00%) satylýar. , Demirgazyk Europeewropa (9.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (6.00%), Günbatar Europeewropa (2.00%).

Jikme-jiklikler üçin web sahypamyzy barlaň ýa-da biziň bilen arkaýyn habarlaşyň.

2. Önümleriňiziň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

Bizde gaty berk gözegçilik bar.

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

Mugt gözleg suratlary berlip bilner.

3.Eger logotipi we gaplamany öz markamyz hökmünde düzüp bilsek?

Elbetde, bize AI ýa-da CDR format faýly, MOQ bilen özboluşly dizaýn çyzgysyny hödürlemeli

önüme baglydyr.

4. Üstünlikleriňiz näme, Esasy bazaryňyz nähili?

10 ýyldan gowrak tejribämiz bar, önümlerimiz bütin dünýäde satylýar.ýaly, usa, ca, eu, au we ş.m.

5. töleg usullaryňyz näme?

Söwda kepilligi, T / T, Western Union, Paypal, Alipay we ş.m.

Başga talaplaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň