banner4w2

Önümler

B-TG02Mini TWS nauşnikleri Bluetooth 5.0 nauşnikler 9D Stereo sport gulaklary Bluetooth simsiz gulaklary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Afişa suraty

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş Mazmuny

“HiFi” ýitgisiz ses hili, oňaýly, basýan bas

Endokary derejeli aýdym-saz çipini ulanmak, ýokary dikeldiş HiFi aýdym-sazyny her gezek diňläniňizde göni ýaýlym, teatr derejesinden lezzet almak ýaly

“HiFi” ýitgisiz ses hili

Hil taýdan aýdym-sazdan lezzet almak

Güýçli aýdym-saz lezzeti

Gulak dizaýnyny bölüň

Iki gezek nauşnik jübi telefonyna we söýgüli dostlara birikdirilip bilner

Saz eserini paýlaşyň ýa-da bir nauşnik bilen birikdiriň

Müň ýuan ses hiliniň tejribesi, titreýän bas, akylly ses süzgüji

Akylly ses azaltmak jaňlary jaňlary has düşnükli edýär

Bilaýer ses gurluşyRuper analitiki güýji

Agza monolaýer sesi bilen hoşlaşyň we IMAX kinosynyň hilini Şok sesini getiriň

Garnitura zarýad beriş enjamyndan aýrylýar we awtomatiki usulda jaň edip başlaýar

simsiz 5.1 täzelenme crackaryşyň öndürijiligi

esasy6
esasy7

Önümiň parametrleri

Model TG02Mini
Çip Lanxun 5616E2
Bluetooth wersiýasy 5.1
Nauşnik φ8mm
Nauşnik batareýasynyň kuwwaty 50MAH
Zarýad beriş aýlagynyň batareýasy 200MAH
Geçiriş aralygy > 10m
Gepleşik wagty Takmynan 4 sagat
Işleýän wagt Takmynan 4 sagat
Zarýad beriş wagty 30-45 minut
Saklaýyş gutusynyň zarýad beriş wagty 2-3 sagat
Işleýiş tertibi Dolandyryş
Reňk Gara, ak we gülgüne

Beýleki maglumatlar

Funksiýa aýratynlyklary

Uzak batareýanyň ömri

Geýmek üçin amatly

kiçi göçme

HD jaň

Gapagy açyň we birikdiriň

akylly degmek

esasy4
esasy2

Bukjanyň ululygy / Agram maglumatlary

Bukjanyň ululygy 8 * 8 * 3,5 sm
Agram 60 gr
Düzgünler 37.5 * * 42.5 / 100 18 HK
FCL agramy 7kg / 100pcs

Umumy maglumat

Gaplamak bölekleýin gaplama
Ulag deňiz, gury ýer, ekspress
Eltip bermek 7 günüň içinde gämiler
Mysal nusga hyzmatyny goldamak, ýük daşamagy goldamak
Kwalifikasiýa ISO9001
Şahadatnama Daş görnüşi patenti

Sorag-jogap

1. Bahany nädip alyp bilerin?

-Biz adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris (Dynç günleri we dynç alyş günlerinden başga).

-Bir bahany almak gaty gyssagly bolsaňyz, bize e-poçta iberiň ýa-da bahany hödürläp biler ýaly başga ýollar bilen habarlaşyň.

2. Sargyt goýýan nusgalary satyn alyp bilerinmi?

-Hawa. Kontakt bilen arkaýyn boluň.

3.Siziň baş wagtyňyz näçe?

-1.Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.
-2. Adatça az mukdarda 7-15 günüň içinde, köp mukdarda 30 günüň içinde iberip bileris.

4. Töleg möhletiňiz näçe?

-T / T, Western Union, MoneyGram we Paypal. Bu gepleşikler.

5. eltip bermek usuly näme?

-Bu deňiz, howa ýa-da gyssagly (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX we ect) arkaly iberilip bilner.

Sargyt goýmazdan ozal biziň bilen tassyklamagyňyzy haýyş edýäris.

6. Nädip işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

-1.Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin ýokary hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;

-2.Biz her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelýändigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • jikme-jiklik1 jikme-jiklik2 jikme-jiklik3 jikme-jiklik4 jikme-jiklik5 jikme-jiklik6 jikme-jiklik7 jikme-jiklik8 jikme-jiklik9

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň